Ban giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC

 

Thạc sỹ, Bác sỹ : Nguyễn Bá Việt 

Chức vụ : Giám đốc 

Số điện thoại : 0912.367.617

BSCKI: Đinh Văn Khiêm

Chức vụ : Phó giám đốc

 

 BSCKI Ngoại: Lê Đức Hợp

Chức vụ : Phó giám đốc