báo giá các trang thiết bị y tế thuộc dự toán kinh phí đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao năng lực cơ sở y tế tỉnh Quảng Ninh

TB558 Moi bao gia TTB 2024.signed