Các phòng chức năng

 1.Phòng Tổ chức Hành chính

Trưởng phòng: Lê Thị Gấm

Trình độ CM: Thạc sỹ QLBV

Chức năng – nhiệm vụ

Phòng Tổ chức – Hành chính là đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ chính như sau:

 • Quản lý và sử dụng viên chức và người lao động; đào tạo, bồi dưỡng; các chế độ, chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm.
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

2. Phòng Tài chính Kế toán 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Vân

Trình độ CM: Cử nhân TCKT

Chức năng – nhiệm vụ

 •  Chịu trách nhiệm trước giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên và toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của trung tâm y tế.
 • Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng tài chính- kế toán
 • Phân công công việc hợp lý đối với các thành viên trong phòng. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động kinh tế tài chính trong trung tâm y tế. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho các thành viên trong phòng
 • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của trung tâm, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của trung tâm, và  tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
 • Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
 • Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của trung tâm.
 • Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của trung tâm Y tế.
 • Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
 • Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.
 • Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của trung tâm Y tế.

 

3. Phòng Kế hoạch Tổng hợp- Vật tư thiết bị y tế

 

Trưởng phòng: Trần Thị Hoàng Yến

Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa

Tổ trưởng QLCL: Lục Chiến Thắng

Trình độ CM: Bác sỹ CKI

Tổ phó QLCL: Phạm Hồng Nhung

Trình độ CM: CĐ Điều dưỡng 

Tổ trưởng CNTT: Tô Quốc Việt

Trình độ CM: Thạc sỹ CNTT

Chức năng – nhiệm vụ

 • Căn cứ vào nhiệm vụ của trung tâm, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm.
 • Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế trung tâm để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.
 • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong trung tâm và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
 • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Trung tâm.
 • Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong trung tâm, giữa trung tâm với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của trung tâm Y tế.
 • Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
 • Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của trung tâm và quy định của Nhà nước.
 • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
 • Tổ chức công tác thường trực toàn trung tâm Y tế.
 • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của trung tâm để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
 • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.
 • Căn cứ kế hoạch chung của trung tâm lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong trung tâm trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
 • Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.
 • Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời
 • Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.
 • Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc trung tâm Y tế.
 • Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.
 • Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.
 • Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong trung tâm trình giám đốc.
 • Tổ chức học tập cho các thành viên trong trung tâm hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

 

4. Phòng Điều dưỡng

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thủy

Trình độ CM: Cử nhân Điều dưỡng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Linh

Trình độ CM: Cử nhân Điều dưỡng

 

 

Chức năng – nhiệm vụ

 • Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng) nữ hộ sinh kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
 • Đôn đốc, kiểm tra y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy định kỹ thuật trung tâm và quy chế trung tâm.
 • Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.
 • Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
 • Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.
 • Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động y tế (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý.
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc trung tâm.