Danh mục: Chức năng nhiệm vụ Các phòng chức năng

Phòng Điều dưỡng

4. Phòng Điều dưỡng Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thủy Trình độ CM: Cử nhân Điều dưỡng Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Linh Trình độ CM: Cử nhân Điều dưỡng   I – Chức năng Phòng Điều dưỡng có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Trung tâm xây dựng…

Xem thêm

Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ

3. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ   Trưởng phòng: Trần Thị Hoàng Yến Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa Phó phòng: Lục Chiến Thắng Trình độ CM: Bác sỹ CKI Tổ QLCL: Phạm Hồng Nhung Trình độ CM: CĐ Điều dưỡng  Tổ trưởng CNTT: Tô Quốc Việt Trình độ CM:…

Xem thêm

Phòng Tài chính Kế toán 

2. Phòng Tài chính Kế toán  Trưởng phòng/ Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Bích Vân Trình độ CM: Cử nhân TCKT I – Chức năng  Phòng Tài chính kế toán có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Trung tâm trong tổ chức thực hiện công tác tài chính…

Xem thêm