Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 114 và 117 của Bộ Chính trị

Ngày 24/10/2023, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị “về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan”. Dự và quán triệt Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Khiêm – Phó Bí thư Đảng bộ – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, đồng chí Phạm Văn Hùng- phó giám đốc Trung tâm Y tế cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ và toàn bộ Đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị đồng chí Đinh Văn Khiêm đã quán triệt, triển khai Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định này thay thế Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Quy định số 114-QĐ/TW gồm 5 chương, 16 điều quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm.

Đồng chí Đinh Văn Khiêm – Phó Bí thư Đảng bộ – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế truyền đạt nội dung hội nghị

Bên cạnh đó, Quy định số 114 cũng quy định 6 hành vi chạy chức, chạy quyền trên cơ sở kế thừa Quy định số 205, có bổ sung hành vi mới là: Chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu thi đua, khen thưởng, bằng cấp, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, thăng quân hàm… nhằm mục đích đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có được chức vụ, quyền lợi.

Tiếp đó, đồng chí Đinh Văn Khiêm quán triệt triển khai Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đây là Quy định có nhiều nội dung quan trọng cụ thể hóa tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm giữ gìn nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng cũng như góp phần hoàn thiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quy định gồm 4 chương và 15 điều. Đối tượng áp dụng là tổ chức đảng bị kỷ luật oan, đảng viên bị kỷ luật, tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan, tổ chức đảng giải quyết, xác định kỷ luật oan, các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Khiêm yêu cầu trong thời gian tiếp theo đề nghị các chi bộ, Đảng viên áp dụng Quy định số 114-QĐ/TW và Quy định số 117-QĐ/TW vào thực tiễn hoạt động công tác tại chi bộ.

Cao Nhung, TTYT Tiên Yên