Đề cương Tuyên truyền 60 năm Phong trào Đồng Khởi và Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960-26/01/2020)

Ngày 12/12/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 110-HD/BTGTW về Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong Đồng khởi (1960-2020) và 60 năm ngày Bến tre Đòng Khởi ( 17/01/1960-17/01/2020)

Ngày 20/12/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 112-HD/BTGTW về Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960-26/01/2020).

 

  1.  Hướng dẫn 112-HD/BTGTW ngày 20/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương   

2. Đề cương Tuyên truyền 60 năm Chiến thắng Tua Hai

3.Đề cương Tuyên truyền khởi nghĩa Đồng Khởi

4. Hướng dẫn 110, HD 112 và Đề cương Tuyên truyền khởi nghĩa Đồng khởi – Tu Hai