Đề nghị thẩm định giá các trang thiết bị y tế thuộc dự toán kinh phí, Đề án tăng cường cơ sở vật chất….

1 De nghi Tham dinh gia.signed