Giới thiệu chung

Nhiệm vụ hiện nay của bệnh viện:
– Khám bệnh, chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật chấn thương và phục hồi chức năng vận động
cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội, người khuyết tật, người bị tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu.
– Sản xuất lắp ráp chân tay giả, dụng cụ chỉnh hình, bán thành phẩm, và các phương tiện trợ giúp.
– Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, chống bệnh
nghề nghiệp và phòng ngừa khuyết tật.
– Thực hiện chỉ đạo tuyến đối với các cơ sở y tế của Bộ, của ngành theo sự phân công của Bộ.
– Tham gia đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên môn trong đơn vị và cán bộ y tế chuyên ngành chỉnh hình và phục hồi
chức năng theo sự chỉ đạo của Bộ
– Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành chỉnh hình và phục hồi chức năng
– Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của Bộ và của pháp luật
– Xây đựng đội ngũ cán bộ – trang thiết bị cần thiết để tổ chức khám, chữa bệnh, điều dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động thuộc ngành Lao động -Thương binh và Xã hội.
– Quản lý tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, người lao động, tiền lương, tài chính, vật tư thiết bị của đơn vị theo quy định.
– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về các lĩnh vực công tác của đơn vị theo yêu cầu của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế.
– Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao và theo quy định của pháp luật

 

Nhiệm vụ hiện nay của bệnh viện:
– Khám bệnh, chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật chấn thương và phục hồi chức năng vận động
cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội, người khuyết tật, người bị tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu.
– Sản xuất lắp ráp chân tay giả, dụng cụ chỉnh hình, bán thành phẩm, và các phương tiện trợ giúp.
– Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, chống bệnh
nghề nghiệp và phòng ngừa khuyết tật.
– Thực hiện chỉ đạo tuyến đối với các cơ sở y tế của Bộ, của ngành theo sự phân công của Bộ.
– Tham gia đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên môn trong đơn vị và cán bộ y tế chuyên ngành chỉnh hình và phục hồi
chức năng theo sự chỉ đạo của Bộ
– Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành chỉnh hình và phục hồi chức năng
– Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của Bộ và của pháp luật
– Xây đựng đội ngũ cán bộ – trang thiết bị cần thiết để tổ chức khám, chữa bệnh, điều dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động thuộc ngành Lao động -Thương binh và Xã hội.
– Quản lý tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, người lao động, tiền lương, tài chính, vật tư thiết bị của đơn vị theo quy định.
– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về các lĩnh vực công tác của đơn vị theo yêu cầu của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế.
– Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao và theo quy định của pháp luật