Cơ cấu tổ chức

  1. Ban Giám đốc 
  2. Các Phòng chức năng
  3. Các khoa Khối Lâm sàng
  4. Các khoa Khối Cận lâm sàng
  5. Các khoa Khối Dự phòng