Ban giám đốc

1. GIÁM ĐỐC

 

Họ tên:

Chức vụ : Giám đốc

Số điện thoại: ……

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCKI: Đinh Văn Khiêm

Chức vụ : Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0912 568 764

3. PHÓ GIÁM ĐỐC

 BSCKI BÙI VĂN THẾ

Chức vụ: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0978 440 888