Ban giám đốc

1. GIÁM ĐỐC

 

BSCKI: BÙI VĂN THẾ

Chức vụ:  Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Tiên Yên

Số điện thoại: 0978 440 888

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCKI: Đinh Văn Khiêm

Chức vụ : Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0912 568 764

4.