Ban giám đốc

1. GIÁM ĐỐC

Thạc sỹ, Bác sỹ : Nguyễn Bá Việt 

Chức vụ : Giám đốc 

Số điện thoại : 0912.367.617

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCKI: Đinh Văn Khiêm

Chức vụ : Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0912 568 764

3. PHÓ GIÁM ĐỐC

 BSCKI Ngoại: Lê Đức Hợp

Chức vụ : Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0912 428 268