Các phòng chức năng

  1. Phòng Tổ chức Hành chính
  2. Phòng Tài chính Kế toán
  3. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ
  4. Phòng Điều dưỡng
  5. Phòng Dân số – Truyền thông và GDSK