Phòng Điều Dưỡng

4. Phòng Điều dưỡng

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thủy

Trình độ CM: Cử nhân Điều dưỡng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Linh

Trình độ CM: Cử nhân Điều dưỡng

 

I – Chức năng

 • Phòng Điều dưỡng có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Trung tâm xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của công tác Điều dưỡng, công tác Dinh dưỡng tiết chế trong Trung tâm theo Thông tư 07/20011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện; Thông tư 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn công tác dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện.
 • Tham mưu Ban Giám đốc kế hoạch mua sắm, quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân trong đơn vị.
 • Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng Đề án, kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện về các tiêu chí liên quan đến công tác điều dưỡng, dinh dưỡng tiết chế theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của Bộ Y tế. Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện và theo dõi, giám sát, tổng kết hoạt động cải tiến chất lượng đã tham mưu.

II – Nhiệm vụ

1) Nhiệm vụ công tác Điều dưỡng:

 • Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong Trung tâm để trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt;
 •  Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
 •  Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Trung tâm, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc Trung tâm phê duyệt;
 • Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
 • Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
 •  Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
 •  Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong Trung tâm;
 •  Phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
 •  Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
 •  Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong Trung tâm;

2) Nhiệm vụ công tác Xã hội.

 • Tổ công tác xã hội  là đầu mối tham mưu Giám đốc Trung tâm ban hành các quy định cụ thể, tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư 43/2015/TT – BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y  tế Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.
 • Tổ công tác xã hội thực hiện nhiệm vụ quy định tại là đầu mối phối hợp với các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội trong Trung tâm.
 •  Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng công tác xã hội tại Trung tâm.

3) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực phòng quản lý

4) Thực hiện phối hợp với các khoa, phòng trong công tác bảo vệ môi trường Sáng, xanh, sạch, đẹp.

5) Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị được cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung tâm về tăng cường tiết kiệm, tránh lãng điện, nước, vật tư văn phòng. Phân công cán bộ mở sổ theo dõi tài sản. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán kiểm kê tài sản của phòng hàng năm theo quy định. Báo cáo mọi mặt hoạt động theo quy định của Trung tâm.

6) Thực hiện quản lý người làm việc tại phòng về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Giám sát các nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo các quy định của Trung tâm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự của khoa và toàn Trung tâm.

7) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.