Phòng Truyền thông GDSK

5 – PHÒNG TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC SỨC KHỎE

 1. I. Nhân lực:

 2. Phó phòng, phụ trách phòng:  Lê Tuấn Hùng
  Trình độ CM: Cử nhân YTCC
  Chuyên viên: Cao Thị Nhung

   Trình độ CM: CĐĐD

   Chuyên viên: Phạm Sơn Hải

  Trình độ CM: Kỹ sư CNTT

  II. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng TT-GDSK có chức năng tham mưu cho Giám đốc Y tế trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác TT-GDSK tại Trung tâm và Trạm Y tế trên địa bàn huyện.

Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác truyền thông để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn và hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Sở Y tế và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị gồm:

– Căn cứ định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, kế hoạch TT-GDSK của Bộ Y tế và của CDC tỉnh, huyện để xây dựng kế hoạch TT-GDSK và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

– Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới TT-GDSK tại Trung tâm và trạm y tế trên địa bàn huyện.

– Tổ chức, phối hợp đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, cộng tác viên và các đối tượng làm công tác TT-GDSK trong Trung tâm và trạm y tế trên địa bàn huyện.

– Tham gia và tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về TT-GDSK tại Trung tâm và trên địa bàn huyện.

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sản xuất các tài liệu về TT-GDSK của đơn vị theo đúng qui định của pháp luật. Đặc biệt khai thác tốt Website của Trung tâm và phối hợp với CDC tỉnh; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện  tích cực đưa tin bài phản ánh hoạt động của Trung tâm đến người dân trong huyện và tỉnh.

– Thực hiện công tác liên doanh, liên kết, xã hội hóa công tác TT-GDSK  và hợp tác quốc tế về TT-GDSK (nếu có) theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

– Tổ chức việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế và CDC tỉnh. Triển khai các hoạt động truyền thông về các dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia khi  được Sở Y tế, CDC tỉnh và Trung tâm giao.

– Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

– Quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm được giao cho khoa theo quy định của pháp luật; nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý.

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm, CDC tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện giao.