* Các khoa Khối Dự phòng

  1. 1 – Khoa Kiểm soát dịch bệnh – HIV/AIDS
  1. 2. Khoa Y tế công cộng và An toàn thực phẩm