* Các khoa Khối Dự phòng – Dân số

  1. 1 – Khoa Kiểm soát dịch bệnh, Y tế công cộng và An toàn thực phẩm
  1. 2. Phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình