Hệ thống văn bản Luật liên quan

STT Tên văn bản Số văn bản Ngày tháng ban hành Tải xuống
1 – Thông tư quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT TT 39/2018/TT-BYT 30/11/2018 Tải xuống
2 – Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế 117/2020/ND-CP 28/09/2020 Tải xuống
3 – Luật khám chữa bệnh 2009 40/2009/QH12 23/11/2009 Tải xuống
4 – Bộ luật lao động năm 2019 45/2019/QH14 20/11/2019 Tải xuống
5 – Luật viên chức 2019 52/2019/QH14 25/11/2019 Tải xuống
6 – Luật phòng chống tham nhũng 2018 36/2018/QH14 20/11/2018 Tải xuống
7 – Luật phòng chống tác hại của rượu bia 2019 44/2019/QH14 14/06/2014 Tải xuống
8 – Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 874/QDD-BTTTT 17/06/2021 Tải xuống
9

 

10.

– Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

 

Thông tư quy định Chức năng nhiệm nhiệm vụ của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố

100/2019/ND-CP

 

07/TT-BYT

30/12/2019

 

27/5/2021

Tải xuống 1  

Tải xuống 2 

Tải xuống