Bộ Y tế “Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128 của Chính Phủ”

Quyết định 4800/QDD-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”  

Bấm xem chi tiết tại đây