TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG-GDSK

1. Kho dữ liệu truyền thông – Phòng chống dịch Covid-19

2. Posters 5 K

3. Vắc xin Covid-19

4. Bộ posters về Tiêm chủng Covid-19

5. Những điều cần nhớ khi tiêm chủng vắc xin Covid-19

6. Hệ thống các văn bản chỉ đạo về Covid-19

7. Góc truyền thông TTYT Tiên Yên

8. Video Truyền thông

9. Thư viện Y khoa

10. Tài liệu TTGDSK-TW