TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG-GDSK

1. Posters 5 K

2. Vắc xin Covid-19

3. Bộ posters về Tiêm chủng Covid-19

4. Những điều cần nhớ khi tiêm chủng vắc xin Covid-19

5. Hệ thống các văn bản chỉ đạo về Covid-19

6. Góc truyền thông TTYT Tiên Yên

7. Video Truyền thông

8. Thư viện Y khoa

9 Tài liệu TTGDSK-TW