Khoa Cấp cứu – HSTC-CĐ

 1. KHOA CẤP CỨU – HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC
  1. 1.Nhân sự quản lý khoa:
  2. Trưởng Khoa: Phạm Văn Hùng
   Trình độ CM: Thạc sỹ, Bác sỹ 
  3. Phó trưởng Khoa: Nguyễn Thị Việt
   Trình độ: Bác sỹ đa khoa
   Điều dưỡng Trưởng:  Phạm Tiến Dũng
   Trình độ: CĐ Điều dưỡng

   2. Chức năng, nhiệm vụ: