Khoa Chẩn đoán hình ảnh

  1. KHOA  CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  2. 1.Nhân sự quản lý khoa:

  1. Phó Khoa, phụ trách khoa: Đặng Thành Lê  
    Trình độ: Bác sỹ CKI

    Điều dưỡng Trưởng: Đinh Quang Hưng 
    Trình độ: CĐ Điều dưỡng
  2. 2. Chức năng, nhiệm vụ: