Khoa Dược

  1. KHOA DƯỢC
  2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
  3. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Nguyễn Đức Hậu
    Trình độ CM: Dược sỹ CKI
  4. 2. Chức năng, nhiệm vụ: