KHOA KHÁM BỆNH

KHOA KHÁM BỆNH

1.Nhân sự quản lý khoa:

Trưởng Khoa:  Trịnh Thị Tâm
Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa
Phó trưởng Khoa: Bùi Quang Huy
Trình độ: Bác sỹ đa khoa
Điều dưỡng Trưởng: Diệp Thị Liền
Trình độ: Cao đẳng Điều dưỡng

2. Chức năng, nhiệm vụ: