Khoa Kiểm soát dịch bệnh – HIV/AIDS

I – Khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS

1.Nhân sự quản lý khoa:

Trưởng Khoa:  Đinh Tiến Hùng

Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Kiểm soát dịch bệnh, Y tế công cộng và Vệ sinh an toàn thực phẩm có có chức năng tham mưu cho Giám đốc Y tế trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về Dự phòng và phòng chống các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn huyện Tiên Yên.

 • Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo cấp huyện ban hành các, văn bản chỉ đạo để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn và hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của CDC tỉnh, của Sở Y tế phù hợp với tình hình thực tế địa phương gồm:
 • Các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.
 • Các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.
 •  Các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.
 • Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế ban hành các văn bản triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác của mục 1 điều này trên địa bàn.
 • Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các chính sách về để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác Dự phòng và phòng chống các bệnh không lây nhiễm đến các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn.
 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động về để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của các Trạm y tế các xã, thị trấn, y tế thôn bản; phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cung cấp dịch vụ về để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác Dự phòng và phòng chống các bệnh không lây nhiễm.
 • Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ Trạm Y tế xã và Y tế thôn bản.
 • Triển khai thực hiện các dự án về công tác Dự phòng và phòng chống các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn, khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định trên địa bàn huyện; hỗ trợ vận hành kho dữ liệu điện tử về Quản lý sức khỏe toàn dân, Tiêm chủng mở rộng, bệnh truyền nhiễm… tại các Trạm y tế, các biểu mẫu, sổ, phiếu của Y tế thôn bản theo quy định.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực Dự phòng và phòng chống các bệnh không lây nhiễm.
 • Quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm được giao cho khoa theo quy định của pháp luật; nhận xét, đánh giá cán bộ các Trạm y tế và Y tế thôn bản trong thực hiện chương trình công tác.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm, CDC tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện giao.