Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 1. KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
 2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
 3.  
 4. Phụ trách Khoa:  Bế Thị Nhung
  Trình độ CM: Kỹ sư Môi trường
  Điều dưỡng Trưởng:  Nông Thị Vui
  Trình độ: CĐ Điều dưỡng
 5. 2. Chức năng, nhiệm vụ:

Là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
a) Xây dựng mục tiêu, kế hoạch và nội dung hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm kinh phí cần thiết trình Giám đốc phê duyệt.
b) Xây dựng vị trí việc làm, mô tả công việc của nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
c) Thực hiện thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu các hoạt động giám sát, bao gồm:
– Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện;
– Giám sát tuân thủ các quy trình kỹ thuật liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn;
– Giám sát môi trường trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
d) Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải.
e) Đề xuất, mua sắm, định mức, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định.
f) Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kiểm soát nhiễm khuẩn.
g) Tuyên truyền về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.
h) Thực hiện nghiên cứu khoa học.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.