Khoa Liên Chuyên khoa

  1. KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA
  2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
  3. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Phạm Thị Hằng
    Trình độ CM: Bác sỹ CKI
    Điều dưỡng Trưởng:  Trần Hồng Tuất 
    Trình độ: Cử nhân Điều dưỡng