KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA

VII – KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA

1.Nhân sự quản lý khoa:

Trưởng Khoa:  Phạm Thị Hằng
Trình độ CM: Bác sỹ CKI
Điều dưỡng Trưởng:  Trần Hồng Tuất 
Trình độ: Cử nhân Điều dưỡng

2. Chức năng, nhiệm vụ: