Khoa Ngoại tổng hợp

I – KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

1. Nhân sự quản lý khoa:

Phó khoa, Phụ trách Khoa:  Trịnh Văn Thủy

Trình độ CM:  Bác sỹ CK I – Ngoại

 

Điều dưỡng Trưởng :  Vi Thị Loan
Trình độ CM:  Cử nhân Điều dưỡng

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa lâm sàng, trưởng khoa ngoại có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
-Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại.
– Tổ chức phẫu thuật theo lịch và phẫu thuật cấp cứu theo đúng quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.
– Tổ chức hội chẩn trong khoa và liên khoa để đảm bảo an toàn phẫu thuật.
-Thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện, theo dõi chăm sóc người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật.