Khoa Nhi

 • KHOA NHI
 • 1.Nhân sự quản lý khoa:

 • Phó khoa, phụ trách Khoa:  Bế Thị Khang
  Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa

  Điều dưỡng Trưởng: Lý Thị Hoa
  Trình độ: CĐ Điều dưỡng
 • 2. Chức năng, nhiệm vụ:

  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa nội, trưởng khoa nhi có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
 •  – Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nhi và quy chế công tác khoa nội.
 • -Chỉ đạo và thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhi mắc bệnh lây nhiễm theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm.
        -Kết hợp với khoa dinh dưỡng tổ chức ăn uống cho bệnh nhi theo chế độ ăn uống bệnh lý.
       – Đảm bảo vệ sinh trong khoa, buồng bệnh luôn luôn sạch sẽ.