Khoa Phẫu thuật GMHS

  • KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC
  • 1.Nhân sự quản lý khoa:

  • Phó khoa, phụ trách Khoa: Nguyễn Vũ Long
   Trình độ CM: Bác sỹ CKI
   Điều dưỡng Trưởng:  Lê Thị Hợi
   Trình độ: CĐ Điều dưỡng
   2. Chức năng, nhiệm vụ:
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa ngoại, trưởng khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
 • Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức và quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch phẫu thuật theo kế hoạch đã được duyệt.
 • Sắp xếp người bệnh vào buồng phẫu thuật theo yêu cầu phẫu thuật các chuyên khoa.
 • Bố trí bàn phẫu thuật thường trực cấp cứu đáp ứng yêu cầu của các khoa lâm sàng.
 • Phân công bác sĩ gây mê, phụ gây mê, y tá (điều dưỡng) tiếp dụng cụ và y tá (điều dưỡng) phụ kíp phẫu thuật.
 • Kiểm tra:
 • Thuốc cấp cứu trong các buồng phẫu thuật.
 • Dụng cụ phẫu thuật.
 • Vải phẫu thuật, bông gạc.
 • Các vật liệu dùng trong phẫu thuật.
 • Các thiết bị y tế trong buồng phẫu thuật phải bảo đảm hoạt động tốt.
 • Máy gây mê, thuốc mê, ô xy …
 • Máy thở, bóng thở, máy theo dõi tim mạch, máy hút …
 • Kiểm tra công tác vô khuẩn theo quy định.
 • Có trách nhiệm tổ chức theo dõi, chăm sóc người bệnh từ tiếp nhận đến khi bàn giao người bệnh cho khoa lâm sàng.
 • Định kỳ cùng với các khoa đánh giá kết quả các trường hợp phẫu thuật để rút kinh nghiệm.
 • Tổ chức tổng vệ sinh các buồng phẫu thuật và kiểm tra công tác bảo hộ lao động phòng chống cháy nổ theo quy định.
 • Thực hiện quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa ngoại.
 • Có quyền chỉ định người gây mê, châm tê…