KHOA  XÉT NGHIỆM

  1. III – KHOA  XÉT NGHIỆM
  2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
  3. Phó khoa/Phụ trách Khoa:  Trương Thị Dung
    Trình độ CM: Bác sỹ CKI
    Điều dưỡng Trưởng: Tô Thị Hoa 
    Trình độ: Cử nhân Xét nghiệm