KHOA  Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

IX – KHOA  Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

1.Nhân sự quản lý khoa:

Phụ trách Khoa:  Phạm Hữu Mạnh
Trình độ CM: Bác sỹ y học cổ truyền
Điều dưỡng Trưởng:  Nguyễn Thị Hường 
Trình độ: Y sỹ YHCT

2. Chức năng, nhiệm vụ: