Khoa Y học cổ truyền

  1. KHOA  Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
  2. 1.Nhân sự quản lý khoa:
  3. Phó khoa, phụ trách Khoa:  Phạm Hữu Mạnh
    Trình độ CM: Bác sỹ y học cổ truyền
    Điều dưỡng Trưởng:  Nguyễn Thị Hường 
    Trình độ: Y sỹ YHCT
  4. 2. Chức năng, nhiệm vụ: