Khoa Y tế công cộng và An toàn thực phẩm

I. Nhân sự

Cử nhân: Lê Tuấn Hùng

Trưởng khoa

II. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm có chức năng tham mưu Ban Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về Y tế công cộng, An toàn  thực phẩm. Tham mưu với Ban giám đốc chỉ đạo các TYT xã, thị trấn trong huyện thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

 1. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được giao của khoa trên cơ sở kế hoạch của tuyến trên, của Trung tâm và tình hình thực tế trên địa bàn trình Ban Giám đốc phê duyệt.
 2. Thực hiện các hoạt động biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý và hướng dẫn phòng, chống các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, môi trường điều kiện vệ sinh lao động, môi trường điều kiện vệ sinh trường học, chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai thảm họa, tai nạn thương tích.
 3. Phối hợp tham gia giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Tham gia phối hợp điều tra ngộ độc thực phẩm. Tổ chức đánh giá hợp chuẩn, hợp quy đối với các sản phẩm thực phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.
 4. Hướng dẫn đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện.
 5. Thực hiện các hoạt động, biện pháp, chỉ đạo, giám sát và hướng dẫn quản lý sức khỏe cộng đồng, người khuyết tật tại cộng đồng.
 6. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát về khám sàng lọc, phát hiện, tư vấn và điều trị dự phòng các bệnh không lây nhiễm.
 7. Thực hiện các hoạt động, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý và hướng dẫn phòng chống rối loạn dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cộng đồng.
 8. Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn. Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế thôn bản theo phân công, phân cấp.
 9. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực có liên quan đến lĩnh vực khoa quản lý.
 10. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của ngành và pháp luật.
 11. Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nội quy, quy định của cơ quan ban hành.
 12. Nghiêm túc thực hiện mọi sự điều động, chỉ đạo của Ban Giám đốc và trưởng khoa phân công nhiệm vụ.