Mời báo giá nhu cầu mua dắm sinh phẩm xét nghiệm phục vụ hoạt động chuyên môn tháng 05 năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Tiên Yên ( lần 1)

3. Thông báo 547 sinh pham ngoài thầu 5.5.23.signed