Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến cuối năm 2019 của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bài phát biểu của Tổng bí thư