Phòng Dân số – Truyền thông và Giáo dục sức khỏe

5 – PHÒNG DÂN SỐ – TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE

I. Nhân lực:

 Bác sỹ Hoàng Văn Hạnh

Trưởng phòng

II. Chức năng, nhiệm vụ: