Phòng Dân số

 1. PHÒNG DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
 2. 1.Nhân sự:
 3. Trưởng Phòng:  Hoàng Văn Hạnh
  Trình độ CM: Bác sỹ đa khoa

  Chuyên viên: Hoàng Thanh Hồng

  Trình độ CM: Kỹ thuật viên

  Chuyên viên: Nguyễn Thị Thảo

  Trình độ CM: Cử nhân

 4. 2. Chức năng, nhiệm vụ: