Phóng sự Tiên Yên loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện