Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật

Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật. Xem chi tiết tại đây: danh mục kỹ thuật phê duyệt -dvkt_pd.pdf/file