Chế độ nhuận bút, thù lao đối với Cổng thông tin điện tử

Tải xuống — Quyết định số 25/2021//QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.