Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Thông báo Kết Quả Bộ Tiêu Chí Chất Lượng bệnh viện Năm 2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên thông báo kết quả thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện do Đoàn Sở Y tế kiểm tra, đánh giá năm 2019

Xem chi tiết tại: Thông báo KQ BO TCCLBV 2019