Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018

Đánh giá chất lượng BV Tiên Yên 2018