Thông báo thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh: TB01_Bieu1.đủ điều kiện (hạng IV)

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng: TB01.thông báo thí sinh đủ điều kiện

Thông báo thí sinh không đủ điều kiện tuyển dụng: TB01_bieu5.không đủ điều kiện

Thông báo danh sách thí sinh: TB01__Bieu2. đủ điều kiện (hạng III)