Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Xem chi tiết bấm vào đây: Thông báo 2039 của Sở Nội vụ