Thông Báo. Tuyển dụng viên chức Y tế vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

 

TB322.TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ.signed