Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, BCĐ cấp tình về PCD Covid-19

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, BCĐ cấp tình về PCD Covid-19