Thông điệp “bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động ATTP năm 2023”

Thông điệp phát thanh, truyền hình “bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động ATTP năm 2023”

1. Thông điệp truyền hình:

2. Thông điệp phát thanh