Thông điệp phát thanh Khuyến cáo của Sở Y tế về phòng chống dịch Covid-19