Thông điệp phát thanh-truyền hình tuyên truyền phòng chống bệnh Lao

Thông điệp phát thanh tuyên truyền phòng chống Lao

Bấm vào đây xem Thông điệp truyền hình về Tuân thủ điều trị bệnh Lao

Bấm vào đây xem Thông điệp truyền hình về Quỹ PASTB 2019

Bấm vào đây xem Thông điệp truyền hình về Giảm kỳ thị bệnh nhân Lao