Thư mời các công ti đơn vị cung cấp hóa chất

6. Thu mơi tu van Hoa chat 2023.signed6.1. PL thu moi tu van Hoa chat 2023.signed (1)