Thư mời các công ty, đơn vị cung cấp hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn

5. Thu mơi bao gia lap KHLCNT Hoa chat 2023.signed5.1. PL thu moi bao gia lap KHLCNT Hoa chat 2023