Thư mời các công ty, đơn vị cung cấp điều hòa.

CV 893_0001